Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Ψηλά στην Κωστηλάτα . . . . . . έχουμε πάλι εκλογές .

Σε προεκλογικούς ρυθμούς πλέον τα Τζουμέρκα .

Από χθες και μετά την υπογραφή της απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη για τον ορισμό της ημερομηνίας της επαναληπτικής διαδικασίας των εκλογών στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, η περιοχή βρίσκεται ήδη και επίσημα σε προεκλογική διαδικασία.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση για το πρόγραμμα της εκλογής διαδικασίας, η οποία φέρει ημερομηνία 30 Αυγούστου, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα παρακάτω:  "Ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ανέρχεται σε 27 (είκοσι επτά ). Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα εκλογικά τμήματα που θα ανακοινωθούν με νέα απόφασή μας.
Ο εκλογέας μπορεί να θέσει:
1.α. Έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια
εκλέγει μέχρι τρεις ( 3 ) δημοτικούς συμβούλους
 β. Μέχρι τρεις ( 3 ) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια εκλέγει περισσότερους από τρεις ( 3 ) δημοτικούς συμβούλους.
 2. Ένα ( 1 ) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών
 περιφερειών του δήμου.
 3. Ένα ( 1 ) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας.
 Ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται στην αριθμ. 46494 / 13-8-2010 ( Β΄1294) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 29 και 51 του Ν. 3852 / 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87Α΄).
2. Την αριθμ. 10 / 2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας με την οποία
ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν υποψήφιοι
συνδυασμών της περιφερειακής ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η αριθμ.
15 / 2010 διορθωτική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου.
3. Την αριθμ. 2123 / 2011 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με
την διενέργεια επαναληπτικών εκλογών στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας.
4. Το αριθμ. 53030 / 675 / 2-8-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου προς την Δ/νση
Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το αριθμ. 36021 / 4-8-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ :
Οι επαναληπτικές εκλογές στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για την ανάδειξη δημοτικών αρχών, για τον υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής περιόδου, θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 και οι τυχόν επαναληπτικές την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011 με την συμμετοχή όλων των νομίμως ανακηρυχθέντων συνδυασμών σύμφωνα με την αριθμ. 2123 / 2011 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας .

Και οι αποφάσεις . . . . . . στην προηγούμενη ανάρτηση .

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης Τρικάλων . 


Με 29 παρόντα από τα 33 μέλη, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης.
Στην συνεδρίαση, συζητήθηκαν συνολικά 47 θέματα εκ των οποίων το ένα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν έχουν ως εξής
Εκτός ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).
Ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της αριθμ. 20/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 20/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011.
2. Έγκριση της αριθμ. 21/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 21/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών.
3. Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (αριθμ. 23/2011 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (αριθμ. 23/2011 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).
4. Έγκριση της αριθμ. 20/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 20/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.
5. Έγκριση της αριθμ. 21/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 21/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.
6. Έγκριση της αριθμ. 22/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Σταθμού Δήμου Πύλης.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 22/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Σταθμού Δήμου Πύλης.
7. Έγκριση της αριθμ. 23/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Α΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 23/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Α΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.
8. Έγκριση της αριθμ. 24/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Β΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 24/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Β΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
9. Έγκριση της αριθμ. 25/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 25/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.
10. Έγκριση της αριθμ. 26/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 26/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.
11. Έγκριση της αριθμ. 27/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 27/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.
12. Έγκριση της αριθμ. 28/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αιθήκων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 28/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αιθήκων.
13. Έγκριση της αριθμ. 29/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 29/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.
14. Έγκριση της αριθμ. 30/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 30/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.
15. Έγκριση της αριθμ. 31/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Γόμφων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 31/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Γόμφων.
16. Έγκριση της αριθμ. 32/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γόμφων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 32/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γόμφων.
17. Έγκριση της αριθμ. 33/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Φήκης Δήμου Πιαλείων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 33/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Φήκης Δήμου Πιαλείων.
18. Έγκριση της αριθμ. 34/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πιαλείων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 34/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πιαλείων.
19. Έγκριση της αριθμ. 35/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πινδέων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 35/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πινδέων.
20. Έγκριση της αριθμ. 36/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πινδέων.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 36/2011 απόφαση του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πινδέων.
21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ του Ο.Κ.Π.Α.Δ.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ του Ο.Κ.Π.Α.Δ.
22. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
23. Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για μεταφορά μαθητών.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για μεταφορά μαθητών.
24. Αποδοχή – κατανομή 1ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή –κατανομή 1ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.
25. Αίτηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων για παραχώρηση χώρου για τη στέγαση επιτύμβιων στηλών, αναθηματικών ανάγλυφων και αρχαιολογικού υλικού του Ν. Τρικάλων.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την αίτηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων για παραχώρηση χώρου για τη στέγαση επιτύμβιων στηλών, αναθηματικών ανάγλυφων και αρχαιολογικού υλικού του Ν. Τρικάλων.
26. Τροποποίηση προϋπολογισμού – αποδοχή πίστωσης για υλοποίηση προγράμματος.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – αποδοχή πίστωσης για υλοποίηση προγράμματος.
27. Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην Τ.Κ. Πηγής».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην Τ.Κ. Πηγής».
28. Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού με διαγωνισμό.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού με διαγωνισμό.
29. Σχετικά με τη ζώνη προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος του ποταμού Πηνειού που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος σχετικά με τη ζώνη προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος του ποταμού Πηνειού που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλης.
30. Έκδοση κανονιστικής διάταξης με θέμα «Καθορισμός όρων και ωρών για την χορήγηση αδειών μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση κανονιστικής διάταξης με θέμα «Καθορισμός όρων και ωρών για την χορήγηση αδειών μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα.
31. Οριστική παραλαβή της μελέτης κτηματολογίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης, από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης κτηματολογίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης, από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης».
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης».
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».
35. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».
36. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
37. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Βαθυρρεύματος» στο πλαίσιο του Μέτρου 226 – Δράση: 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Βαθυρρεύματος» στο πλαίσιο του Μέτρου 226 – Δράση: 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013.
38. Ορισμός αιρετών γυναικών, εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε αιρετές γυναίκες, εκπροσώπους του Δήμου, για συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών.
39. Αίτηση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδοχωρίου «ΤΟ ΓΚΙΩΝΘΙ» για επιχορήγηση του συλλόγου.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδοχωρίου «ΤΟ ΓΚΙΩΝΘΙ» για επιχορήγηση του συλλόγου.
40. Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
41. Αίτηση του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κοτρωνίου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κοτρωνίου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
42. Αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Τρικάλων για χρηματοδότηση του Συλλόγου.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Τρικάλων για χρηματοδότηση του Συλλόγου.
43. Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Ελευθεροχωρίου για επιχορήγηση του συλλόγου.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Ελευθεροχωρίου για επιχορήγηση του συλλόγου.
44. Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Πιαλείας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Πιαλείας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
45. Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Νέας Πεύκης «ΠΛΟΠΙΑΚΟΣ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Νέας Πεύκης «ΠΛΟΠΙΑΚΟΣ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
46. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Φήκης για επιχορήγηση του Συλλόγου.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Φήκης για επιχορήγηση του Συλλόγου.
Trikalanews .

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Μέχρι το Βαθύρεμα φτάνει η οικονομική βοήθεια . Απο 'κει και κάτω βλέπουμε .

Πληθώρα αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης Τρικάλων .
Συνεδρίασε χθές Δευτέρα στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης με 46 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα ήταν :
1. Έγκριση της αριθμ. 20/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011.
2. Έγκριση της αριθμ. 21/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης σχετικά με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών.
3. Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (αριθμ. 23/2011 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).
4. Έγκριση της αριθμ. 20/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.
5. Έγκριση της αριθμ. 21/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πύλης.
6. Έγκριση της αριθμ. 22/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Σταθμού Δήμου Πύλης.
7. Έγκριση της αριθμ. 23/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Α΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.
8. Έγκριση της αριθμ. 24/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Β΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
9. Έγκριση της αριθμ. 25/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Πύλης.
10. Έγκριση της αριθμ. 26/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.
11. Έγκριση της αριθμ. 27/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αιθήκων.
12. Έγκριση της αριθμ. 28/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αιθήκων.
13. Έγκριση της αριθμ. 29/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.
14. Έγκριση της αριθμ. 30/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Γόμφων.
15. Έγκριση της αριθμ. 31/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Γόμφων.
16. Έγκριση της αριθμ. 32/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γόμφων.
17. Έγκριση της αριθμ. 33/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Φήκης Δήμου Πιαλείων.
18. Έγκριση της αριθμ. 34/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πιαλείων.
19. Έγκριση της αριθμ. 35/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πινδέων.
20. Έγκριση της αριθμ. 36/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.ΠΑ.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πινδέων.
21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή ως εγγυητή κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ του Ο.Κ.Π.Α.Δ.
22. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
23. Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για μεταφορά μαθητών.
24. Αποδοχή – κατανομή 1ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.
25. Τροποποίηση προϋπολογισμού – αποδοχή πίστωσης για υλοποίηση προγράμματος.
26. Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην Τ.Κ. Πηγής».
27. Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού με διαγωνισμό.
28. Σχετικά με τη ζώνη προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος του ποταμού Πηνειού που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλης.
29. Έκδοση κανονιστικής διάταξης με θέμα «Καθορισμός όρων και ωρών για την χορήγηση αδειών μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα».
30. Οριστική παραλαβή της μελέτης κτηματολογίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης, από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης».
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».
34. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση ρείθρων σε δρόμους του Τ.Δ. Γόμφων».
35. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
36. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Βαθυρρεύματος» στο πλαίσιο του Μέτρου 226 – Δράση: 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013.
37. Αίτηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων για παραχώρηση χώρου για τη στέγαση επιτύμβιων στηλών, αναθηματικών ανάγλυφων και αρχαιολογικού υλικού του Ν. Τρικάλων.
38. Ορισμός αιρετών γυναικών, εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών.
39. Αίτηση του Εξωραϊστικού& Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδοχωρίου «ΤΟ ΓΚΙΩΝΘΙ» για επιχορήγηση του συλλόγου.
40. Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
41. Αίτηση του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κοτρωνίου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
42. Αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Τρικάλων για χρηματοδότηση του Συλλόγου.
43. Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Ελευθεροχωρίου για επιχορήγηση του συλλόγου.
44. Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Πιαλείας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
45. Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Νέας Πεύκης «ΠΛΟΠΙΑΚΟΣ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
46. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Φήκης για επιχορήγηση του Συλλόγου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟY .

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Στου κουφού την πόρτα . . . . . .

Ερώτηση Ν. Λέγκα για τις συμβάσεις παραχώρησης και τον Ε 65 . 


-Συνυπογράφεται από 3 βουλευτές της Ν.Δ.
Το θέμα της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης -μεταξύ των οποίων και ο οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)- τα έργα των οποίων έχουν σταματήσει, είναι το αντικείμενο της ερώτησης την οποία κατέθεσε προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο βουλευτής Τρικάλων και αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης της Ν.Δ. Ν. Λέγκας και οι βουλευτές Ιωαννίνων και Τομεάρχης Δημοσίων Έργων Στ. Καλογιάννης, Άρτας Κ. Παπασιώζος και Πρέβεζας Δ.Τσουμάνης.
Συγκεκριμένα, στην παρέμβασή τους οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στον Αύγουστο του 2011 και, δυστυχώς, καμία απολύτως εξέλιξη δεν υπάρχει στο θέμα των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης των οποίων τα έργα έχουν σταματήσει από εξαμήνου και πλέον.
Υπενθυμίζουν επίσης ότι στα Μνημόνια συναντίληψης που έχει υπογράψει το αρμόδιο Υπουργείο με κάθε έναν παραχωρησιούχο προβλέπεται ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011 θα είχε γίνει επεξεργασία της «μακροπρόθεσμης λύσης» κάθε σύμβασης.
Επιπλέον, τίθεται θέμα σε ότι αφορά την είσπραξη των διοδίων καθώς σε πολλά έργα που υλοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης δεν υπάρχει πλέον σε εξέλιξη καμία εργασία.
Κατόπιν των ανωτέρω οι τέσσερεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν από τον κ. Ραγκούση συγκεκριμένες απαντήσεις αφενός για το αν έχει υλοποιηθεί η προβλεπόμενη από τα Μνημόνια συναντίληψης επεξεργασία των «μακροπρόθεσμων λύσεων» των συμβάσεων, αφετέρου για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο για το θέμα της είσπραξης των διοδίων σε μη υλοποιούμενα έργα .

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Δύο άρθρα . . . . . . . . . ένα αποτέλεσμα .

Το πρώτο άρθρο : http://mesochoranet.gr/

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ .
 
Ο γνωστός “λαγός” των εργολαβικών σχεδίων ξαναχτυπά... Διαβάζουμε σήμερα στη στήλη της “ΕΡΕΥΝΑΣ” με τον αποκαλυπτικό τίτλο ”άκουσα και γράφω” [ http://www.e-erevna.gr/photoPages/2382011/009.jpg ] , (είναι γνωστό σε όλους το προσωνύμιο του υπογράφοντα τη στήλη ), ότι ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κουφογάζος έχει στα σχέδιά του να διανοίξει αγροτικό δρόμο από τη Μεσοχώρα μέχρι το Μυρόφυλλο.... Επιτέλους κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση τους.
Τυχαίο ότι η αναγγελία γίνεται από τη συγκεκριμένη στήλη; Η στήλη αυτή μας έχει συνηθίσει χρόνια τώρα να αναγγέλλει – ως λαγός - δήθεν άκακα ή χρήσιμα έργα τα οποία στη συνέχεια αποδείχνονται κερδοφόρες εργολαβίες... με καλύτερα παραδείγματα τα διάφορα έργα της ΔΕΗ στη περιοχή της Μεσοχώρας.
Τι μας λέει στο σημερινό του κείμενο. Ότι πρώτον δεν υπάρχει η τοποθεσία “Μαλόραχη”αλλά η τοποθεσία μνημείο Κατσαντώνη - μνημείο που ανήγειρε αυθαίρετα ο ίδιος με δαπάνη εργολάβων της ΔΕΗ και τώρα το χρησιμοποιεί πρώτον για τη δημιουργία ανιστόρητων γεγονότων (οι όποιες ιστορικές αναφορές στο κείμενό του είναι αυθαίρετες ιστορικά ) αλλά κυρίως ως προπομπό άλλων κατασκευαστικών έργων στη περιοχή. Δεύτερον “περνάει” γραμμή στο Δασάρχη Τρικάλων και του προετοιμάζει το έδαφος για να εγκρίνει την παράνομη διάνοιξη δρόμου.
Ποια είναι η πραγματικότητα: Υπάρχει οδική σύνδεση Μεσοχώρας – Μυρόφυλλου, αρκεί να γίνει άμεσα η γέφυρα στον Αχελώο που η καταστροφή της απομόνωσε το Μυρόφυλλο. Ακόμα και αν γίνει η αγροτική σύνδεση από την προτεινόμενη περιοχή θα αφορά μόνο και αυστηρά το καλοκαίρι και αυτό πάλι με μεγάλη δυσκολία. Μέχρι τη θέση Μορτζούλα – όπου κατά το δημοσίευμα ο Δήμος σχεδιάζει την ανέγερση καταφυγίου – υπάρχει δρόμος.
Τώρα τα ερωτήματα προς τους αρμόδιους – Δασάρχη Τρικάλων, Δήμο Πύλης, αλλά και κάθε άλλον εμπλεκόμενο:
Υπάρχει σχέδιο κατασκευής αιολικού πάρκου στη θέση Παλούκι-Αγκάθι-Σπιτάκι (βρωμερή) του όρους Χατζή από την εταιρία ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Ε; (από εκεί θα περάσει η δρόμος που προτείνει ο ”λαγός”).Κατατέθηκαν στο Δασαρχείο Τρικάλων και στο Δήμο Πύλης αιτήσεις για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την ενδιαφερόμενη εταιρεία;
Περιμένουμε απαντήσεις εδώ και τώρα.
“Αχελώου Ρους”
Υ.Γ1:Από το Δήμαρχο Πύλης κ. Κουφογάζο, που εκτιμούμε ιδιαίτερα, περιμένουμε σ αυτά τα ζητήματα διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση. Κρατάμε προς στιγμή την ελπίδα ότι η πρακτική διαρροών αφορά τον γνωστό “λαγό” και όχι τον ίδιο.
ΥΓ2:Σύντομα θα επανέλθουμε με αναλυτικό δημοσίευμα με την χωρική αποτύπωση του έργου και σχετική περιβαλλοντική μελέτη.

Το δεύτερο άρθρο : http://aspropotamos-org.blogspot.com/

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ! ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ...Λένε πως μία φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις. Σας στέλνω μία φωτογραφία απο το όρος Βάρνους στην Φλώρινα απο εγκατάσταση αιολικού πάρκου σε αλπική περιοχή. Είναι να τοποθετήσουν 30 ανεμογεννήτριες και φαίνονται οι βάσεις μόνο απο 2!!! Όλη η Αλπική ζώνη έχει γίνει ένα απέραντο ΝΤΑΜΑΡΗ , το βουνό έχει ισοπεδωθεί και να φανταστείτε ότι στη ΜΠΕ μιλούν για διάνοιξη δρόμου πλάτους 5 μέτρων!!!! Εδώ πρόκειται για ΕΘΝΙΚΗ φαίνονται και οι νταλίκες!!! ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΜΠΕ. Όλες είναι copy paste και όλες λένε τα ίδια!!! Εκεί τα έργα τα σταμάτησε προσωρινά το ΣΤΕ, δεν ξέρω την συνέχεια αλλά η καταστροφή έχει γίνει. Σας φαίνετε αυτό για πράσινη ανάπτυξη;;;;


Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Λέτε να γίνει κανένα θαύμα ; ; ; ; ; ; ;

Επανεκκίνηση των έργων στην Ιόνια Οδό και τον Ε65 .

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή η τροποποιητική συμφωνία για τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Αυτό αποκάλυψε την Τρίτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Eurobank.Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, το υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει πρωτοβουλία διαπραγμάτευσης με τους παραχωρησιούχους, με την κοινοπραξία των τραπεζών και με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να κλείσει η διαπραγμάτευση εντός των επομένων ημερών και η τροποποιητική συμφωνία να εισαχθεί στη Βουλή και να κυρωθεί, ώστε να απεμπλακούν τα έργα αυτά.Το θέμα το χειρίζεται προσωπικά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον κύκλο διαπραγματεύσεων και σε συνεννόηση με τις τράπεζες έχει διασφαλίσει την οικονομική ισορροπία των συμβάσεων, την προσαρμογή του φυσικού τους αντικείμενου και τη διευθέτηση της συμμετοχής του Δημοσίου με εθνικούς και με κοινοτικούς πόρους.Τα έργα που θα «ξεκολλήσουν» είναι οι πέντε μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, δηλαδή:
-η Ιόνια Οδός, και συγκεκριμένα ο δρόμος από το Ρίο έως στα Ιωάννινα και από την Αθήνα στα Σκαρφεία,
-ο Ε65 που συνδέει τη Λαμία με την Παναγία στην Εγνατία Οδό μεταξύ Γρεβενών και Μετσόβου .
-ο βορειοδυτικός άξονας Πελοποννήσου που ξεκινά από την Ελευσίνα και μέσω Κορίνθου, Πάτρας, Πύργου φθάνει μέχρι την Τσάκωνα,
-ο οδικός άξονας της Πελοποννήσου, ο Μορέας που από την Κόρινθο περνά στην Τρίπολη και καταλήγει στην Καλαμάτα,
-και ο δρόμος Μαλιακός - Κλειδί.

Ώριμα έργα για το ΕΣΠΑ . Φτάσαν μέχρι τα Στουρναρέϊκα . . . . . . .

Ποια προτάθηκαν για το νομό μας και το κόστος για το καθένα .
Η ανάδειξη παλαιού εργοστασίου αποξήρανσης στα Τρίκαλα, με προϋπολογισμό στα τρία εκατ. Ευρώ.
Μια πλειάδα νέων ώριμων έργων προτάθηκαν στο ΕΣΠΑ, τα οποία αφορούν το νομό μας, από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, τα οποία βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις τις οποίες οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε πράξη, ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές της περιοχής μας.
Ποια είναι .Σύμφωνα με τον κατάλογο, πρόκειται για την περιφερειακή οδό Καλαμπάκας, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, με ωρίμανση στις 30-11-2011. Ακολουθεί η κατασκευή γέφυρας μετά προσβάσεων στον Πορταϊκό ποταμό, κόστους τεσσάρων εκατ. ευρώ. Επίσης στην ίδια κατηγορία ανήκει η ανάδειξη-αναβάθμιση σεισμικής συμπεριφοράς κρεμαστής πεζογέφυρας στον Πορταϊκό ποταμό, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Επίσης πρόκειται για το έργο της ολοκλήρωσης της οδού από Στουρναρέϊκα ως Νεραϊδοχώρι, με κόστος στα δύο εκατ. ευρώ. Ένα ακόμα ώριμο έργο είναι η βελτίωση της οδού προς Στουρναρέϊκα στο τμήμα μετά τη διασταύρωση προς Πετροχώρι, με κόστος που ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ώριμο έργο είναι και η αντιπλημμυρική προστασία οικισμών του νομού μας προϋπολογισμού που φτάνει στο 1,107 εκατ. ευρώ. Επιπλέον στην ίδια ομάδα έργων ανήκει και η βελτίωση της οδού Μετέωρα-Φλαμπουρέσι προς Δεσκάτη –Όρια Νομού Τρικάλων, κόστους 2,7 εκατ. ευρώ. Με κόστος που ανέρχεται στα 600.000 ευρώ προτείνεται η ολοκλήρωση του Δικτύου Μεταφοράς του νερού του φράγματος Λογγά, όπως τέλος και η ανάδειξη παλαιού εργοστασίου αποξήρανσης στα Τρίκαλα, με προϋπολογισμό στα τρία εκατ. Ευρώ.
Επανέλεγχος .Πάντως στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, γίνεται επανέλεγχος των καθυστερήσεων σε ενταγμένα έργα ελέγχεται η ωριμότητα όλων των έργων στη Θεσσαλία, εντοπίζονται οι ανάγκες που υπάρχουν όπως και τα έργα «σημαίες» για τη Θεσσαλία τα οποία και πρέπει να ωριμάσουν και τρέξουν για ένταξη και υλοποίηση, πάντα στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων που υπάρχουν. Με τη διαδικασία αυτή που θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, θα προσδιοριστεί ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για τη Θεσσαλία, θα προωθηθούν έργα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό, σημαντικά και ωφέλιμα για την κοινωνία, θα επιταχύνουμε την απορρόφηση του Προγράμματος και θα διεκδικήσουμε βασιζόμενοι σε συγκεκριμένο σχέδιο πόρους και από τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και από εθνικό Πρόγραμμα για ανάπτυξη.
Η Περιφέρεια .Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός από την αρμοδιότητα που έχει αναλάβει από την 1η Ιουλίου για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο Δικαιούχο υλοποίησης έργων του Προγράμματος.
Τα ενταγμένα έργα που υλοποιούνται από την ίδια την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σήμερα στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας, ανέρχονται σε προϋπολογισμό ύψους 14,7 εκ.ευρώ.
Όσον αφορά τα έργα του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από την πρώην Διεύθυνση Δημοσίων Έργων και Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που μεταφέρθηκαν και περιήλθαν από την 1η Ιουλίου λόγω Καλλικράτη στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, εκτελούνται 20 σε όλη τη Θεσσαλία, και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 204 εκ. ευρώ.

Η ΕΡΕΥΝΑ .

 

Η γιορτή της Παναγίας στο Καπρό .


Το χωριό μας αυτές τις ημέρες  δέχτηκε ...πλήθος ετεροδημοτών και επισκεπτών.
Η γιορτή της Παναγίας όπως κάθε χρόνο γιορτάζεται στο χωριό μας με την συμμετοχή ντόπιων αλλά και επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή.
Κατάμεστος , εντός και εκτός , ήταν ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου , όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες , όπου όλος ο κόσμος προσκύνησε στη χάρη της να μας έχει γερούς , και να μας δώσει κουράγιο να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μας φορτώσανε στην πλάτη μας .
          Λευτέρη η χάρη της να βοηθάει εσένα και την οικογένειά σου .

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Πρίν το τουρνουά των μεγάλων .

Μια μέρα πριν οι μεγάλοι " φορέσουν " τις εμφανίσεις τους για το τουρνουά της ορεινής πατρίδας , οι μικροί της Νεράιδας και της Κορυφής , ζέσταναν τους φιλάθλους με τον δικό τους αγώνα . Οι πιτσιρικάδες έκαναν  " τον αγώνα της ζωής τους " , και το ευχαριστήθηκαν , όπως και όσοι φίλαθλοι παρακολούθησαν  την αναμέτρηση . Τώρα για το αποτέλεσμα θα σας γελάσω , γιατί κανένας δεν κοιτούσε το σκορ . Το θέαμα ήταν αυτό που μετρούσε .
               Οι δυο ομάδες μαζί , σε μια αναμνηστική φωτογραφία .


                     Άντε και του χρόνου παλικάρια μου .

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Μεγάλη πυρκαγιά στο Βαθύρεμα .

Μεγάλη πυρκαγιά στο Βαθύρεμα του Δήμου Πύλης Τρικάλων .
Υπό έλεγχο τέθηκε λίγα λεπτά μετά τις 12.00 σήμερα το μεσημέρι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στο Βαθύρεμα του Δήμου Πύλης .
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή στο Βαθύρεμα γύρω στις 4.30 χθες το μεσημέρι.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 7 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων και του Πυροσβεστικού κλιμακίου Πύλης με 21 άνδρες, ενώ για συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης έφτασε και ένα πεζοπόρο τμήμα με 8 άνδρες από τον Βόλο.
Τον συντονισμό των δυνάμεων είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, Σεραφείμ Αθανασίου, ενώ στο σημείο της φωτιάς μετέβη και ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής Αθανάσιος Μπέης.
Η φωτιά κατέστρεψε περίπου 60 στρέμματα με πουρνάρια, κέδρους και έλατα.
Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπύρωση της φωτιάς.
Trikala News .

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Η Λαφίνα τροπαιούχος .

Τελικά εν έτη 2011 , γίνονται και θαύματα .
Η ομάδα της Λαφίνας κόντρα σε όλες τις προβλέψεις , κατάφερε να σηκώσει την κούπα στο τουρνουά της ορεινής πατρίδας . Στον μεγάλο τελικό κέρδισε την ομάδα του Αετού στα πέναλτι με 5 - 4 , αφού ο κανονικός αγώνας έληξε ισόπαλος με 2 - 2 .
Όπως ο περσινός τελικός , έτσι και φέτος , τον πρώτο λόγο είχαν τα νεύρα και η ένταση . Όμως  πάντα υπάρχουν κάποιοι πιο ψύχραιμοι που ελέγχουν την κατάσταση και δεν φτάνουμε στα άκρα .Και έτσι ο επίλογος πάντα γράφει " ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ " .
Άντε και του χρόνου . . . . .

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Έξω τα φαβορί . . . . .

Στους χθεσινούς ημιτελικούς του ορεινού τουρνουά τα φαβορί ( Κορυφή και Βαθύρεμα ) δεν επιβεβαίωσαν τον τίτλο τους και έτσι στον σημερινό τελικό , 18:00 στο γήπεδο της Νεράιδας αντίπαλοι θα βρεθούν οι ομάδες του Αετού και της Λαφίνας .
Στους χθεσινούς ημιτελικούς , στον πρώτο χρονικά αγώνα , η Λαφίνα πήρε την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι με 3 - 1 . Ο κανονικός αγώνας ήρθε ισόπαλος με 1 - 1 .
Στο δεύτερο αγώνα η ομάδα του Αετού κέρδισε με 5 - 2 την ομάδα της Κορυφής όπου στον συγκεκριμένο αγώνα δεν δικαιολόγησε σε κανένα σημείο τον τίτλο του φαβορί και περσινού πρωταθλητή.
Στον σημερινό αγώνα να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην καθεμία ομάδα ξεχωριστά , και ο καλύτερος ας το . . . σηκώσει .

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Συνέχεια αποτελεσμάτων αγώνων τουρνουά .

Α' όμιλος .
Γ' αγωνιστική:

ΝΕΡΑΪΔΑ - ΠΑΧΤΟΥΡΙ : 8 -2 .
ΑΕΤΟΣ - ΛΑΦΙΝΑ : 2 - 2 .

Β'όμιλος .

Γ' αγωνιστική:

ΒΑΘΥΡΕΜΑ - ΚΟΡΥΦΗ : 5 - 7 .
ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ - ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ : 4 - 7 .


ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:
Α΄ Ημιτελικός:  Αετός - Κορυφή .

Β' Ημιτελικός: Βαθύρεμα - Λαφίνα . 

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Η ορεινή πατρίδα ζει και αναπνέει για τους αγώνες ποδοσφαίρου της ορεινής πατρίδας που διεξάγονται με απόλυτη επιτυχία .
 
Τα πρώτα αποτελέσματα .
 
Α ΟΜΙΛΟΣ .
 
Α' αγωνιστική:

ΝΕΡΑΪΔΑ - ΑΕΤΟΣ : 2 - 3 .
ΠΑΧΤΟΥΡΙ - ΛΑΦΙΝΑ : 4 - 4 .
Β' αγωνιστική:

ΝΕΡΑΪΔΑ - ΛΑΦΙΝΑ : 4 - 5 .
ΑΕΤΟΣ - ΠΑΧΤΟΥΡΙ : 6 - 3 .

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Α' αγωνιστική:

ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ - ΒΑΘΥΡΕΜΑ : 2 - 3 .
ΚΟΡΥΦΗ - ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ : 4 - 4 .

Β' αγωνιστική:

ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ - ΚΟΡΥΦΗ : 3 - 3 .
ΒΑΘΥΡΕΜΑ - ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ : 4 - 3 .

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Έφυγε ο Μπάμπης .

Ήταν πριν περίπου ένα μήνα όταν είχα ανέβει στο χωριό όταν συνάντησα το Μπάμπη , ένα άνθρωπο δεμένο 365 μέρες με τον τόπο μας .Έναν άνθρωπο νέο , σαράντα χρονών και κάτι .Έναν άνθρωπο που θα σε φώναζε από μακριά όταν θα σε έβλεπε για να σε χαιρετίσει και να σε ρωτήσει τι κάνεις .Όπως έγινε και πριν ένα μήνα . Μόλις με είδε με φώναξε και ήρθε κοντά να με ρωτήσει για μένα , για τα παιδιά μου , για την οικογένειά μου . Όπως πάντα με το χαμόγελο . Στην ερώτησή μου τι κάνει και πως περνάει , η απάντησή του είναι καλά . " Και τώρα που καλοκαίριασε και θα αρχίσει ο κόσμος να έρχεται , θα είναι ακόμα καλύτερα γιατί θα δεις και κανέναν άνθρωπο στην πλατεία " . Δυστυχώς φέτος ο Μπάμπης δεν πρόλαβε να δει την πλατεία μας γεμάτη με κόσμο . Κάποιος είχε γράψει άλλα γι' αυτόν .
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΠΑΜΠΗ .