Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Κάλεσμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στους αγροκτηνοτρόφους .

Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σχετικά με την υπόθεση των μικρών σχεδίων βελτίωσης για κτηνοτρόφους για τον εκσυγχρονισμό των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια του μέτρου 121 του Π.Α.Α. της Ελλάδας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση από τις 26/7/2010 έως και τις 31/3/2011 στο: «Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για τη βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με δημόσια δαπάνη 50.000.000 ευρώ, απευθύνεται στους αιγοπροβατοτρόφους. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα θα πρέπει:
1) να έχουν ηλικία από 18 έως 60 έτη και να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι . ,
2) να έχουν υποβάλει κατά το 2009 Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία να δηλώνουν τουλάχιστον 145 αιγοπρόβατα,
3) όσοι κατέχουν τουλάχιστον 75 πρόβατα, να έχουν παραδώσει το λιγότερο 60 κιλά γάλα ανά προβατίνα κατά το έτος 2009. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι Νέοι Γεωργοί του μέτρου 112 του ΠΑΑ καθώς επίσης και οι μόνιμοι κάτοικοι νησιών πλην Κρήτης και Εύβοιας.,
4) να γνωρίζουν ότι εφόσον εγκριθούν στο παρόν πρόγραμμα και μέχρι την αποπληρωμή τους δεν θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για ένταξη σε άλλο σχέδιο βελτίωσης.
Επιλέξιμες Επενδύσεις .
Οι επιλέξιμες (επιδοτούμενες) επενδύσεις περιληπτικά είναι οι εξής:
1)Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση αμελκτικής μηχανής,
2) η κατασκευή–ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο,
3) η αγορά εξοπλισμού ψύξης,
4) η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων,
5) η αγορά ηλεκτρογεννήτριας για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης,
6) η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών,
7). η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό,
8) η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων για ζωοτροφές,
9) η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού,
10) η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης .
Το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών (συνολικό επιλέξιμο κόστος) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών είναι τα εξής:
ΕΔΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Νέος γεωργός .
Μικρό Νησί του Αιγαίου Πελάγους - 75% .
Περιοχές Ορεινές, Μειονεκτικές, περιοχές Natura 2000 και περιοχές οδηγίας 2000/60/ΕΚ - 60% .
Κανονική Περιοχή - 50 % .

Υπηρεσίες Υποβολής
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά σε φόρμα η οποία βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://msb.agrotikianaptixi.gr, http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.minagric.gr/ . Στη συνέχεια η αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί, υπογραφεί, θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και να αποσταλεί εντός 10 ημερών με συστημένη αλληλογραφία στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Ε.Υ. Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56, Αθήνα, 10441».
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται:α) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα η οποία είναι και ο Φορέας Εφαρμογής του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης ή β) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://msb.agrotikianaptixi.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr όπου βρίσκονται προς εκτύπωση και οι σχετικές αποφάσεις του μέτρου ή γ) στην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.4489.syzefxis.gov.gr ή http://www.dgapeth.gr και δ) στις Δ/νσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών».
Πηγή : http://www.trikalanews.gr/.
Δηλαδή από 01-01-2011 ο κάθε νέος αγρότης , τώρα με το σχέδιο "Καλλικράτης", στα Θεοδώριανα , σαν κομμάτι ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ θα πάρει επιδότηση 60% , ενώ στην Νεραϊδα ή στο Καπρό σαν κομμάτια ΠΕΔΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ , θα πάρει το 50% .
Φωστήρες μου και σωτήρες του τόπου μας . . . . . . . . . . . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια: