Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο Πύλης .

Εγκρίθηκε από τη γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Πύλης, του Δήμου Πύλης, Ν. Τρικάλων.

Εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο Πύλης

Αντικείμενο του Γ.Π.Σ. είναι ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης και ο καθορισμός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και των κατευθύνσεων πολεοδομικής οργάνωσης, βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας των επί μέρους περιοχών.
Το ΓΠΣ αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και χωρική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας , σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον .
Ειδικότερα κατατείνει:
Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.
• Στην ισόρροπη και αλληλοστηριζόμενη ανάπτυξη αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.
• Στη λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας,με βάση τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, εργασίας και κατοικίας.
• Στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς.
• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο.
• Στην διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων.
• Στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών,με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα .
• Επίσης δίνεται η δυνατότητα να τεθούν αναπτυξιακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι στο συγκεκριμένο επίπεδο σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπʼ όψη και ενσωματώνοντας τους αντίστοιχους στόχους των ανωτέρων επιπέδων και προβλέποντας την εξειδίκευσή τους σε κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού.
e-enimerosi .

Δεν υπάρχουν σχόλια: