Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Κομβικό σημείο επαφής συστήνεται στο Δήμο Πύλης .

Στο πλαίσιο εφαρμογής κοινοτικής οδηγίας για την καταγραφή διοικητικών ορίων, δημόσια δίκτυα κλπ .

Στη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) προχωρά ο Δήμος Πύλης, εφαρμόζοντας σχετική νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε κατόπιν κοινοτικής οδηγίας.
Η συγκεκριμένη οδηγία της Ε.Ε. Inspire έχει στόχο την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων (π.χ. διοικητικά όρια, δημόσια δίκτυα, θέσεις δημοσίων κτιρίων) μεταξύ Δημόσιων Αρχών στην Ε.Ε. με ενιαίο τεχνικό και θεσμικό τρόπο.
Σκοπός του Νόμου είναι η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πόρων και η ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών.
Στόχος είναι η οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρηστίας γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών.
Βασική αρχή που πρέπει να ακολουθεί κάθε δημόσια αρχή, είναι πως πλέον απαγορεύεται η προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα από άλλη δημόσια αρχή. Επιπλέον, όταν μία δημόσια αρχή προμηθεύεται γεωχωρικά δεδομένα, θα πρέπει να εξασφαλίσει την προμήθειά τους με άδεια χρήσης.
Τα ΚΟ.Σ.Ε. έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.
Ειδικότερα το έργο των ΚΟ.Σ.Ε. Πύλης θα περιλαμβάνει:
1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :
- των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
- των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
- των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)
- του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο
- του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,
Η επεξεργασία, ο έλεγχος συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων και η αποστολή καταλόγου του Δήμου Πύλης στην κεντρική υπηρεσία που φέρει τον τίτλο ΟΚΧΕ, θα γίνει μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του 2012. Ο Δήμος για την καλύτερη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους δημοσιοποιεί το e-mail του ΚΟ.Σ.Ε. του Δήμου Πύλης που είναι: kose.pilis@gmail.com

ΕΡΕΥΝΑ . 

Δεν υπάρχουν σχόλια: