Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Τρεις αναγκαιότητες για το μέλλον των ΟΤΑ .

Τρία είναι τα ζητήματα στα πλαίσια του συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα τεθούν επί τάπητος, όπως αναφέρονται στην εισήγηση που θα παρουσιαστεί στις εργασίες του συνεδρίου.
Ζητήματα .
Σήμερα θεωρούνται, επισημαίνεται, ως ζητήματα πρώτης προτεραιότητας τα ακόλουθα :
-Την ένταξη των ώριμων και επιλέξιμων έργων που δεν πρόλαβαν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (στο πλαίσιο του Α.Κ.Σ.Ι.Α.).
-Τη συμμετοχή των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προετοίμασα; της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατεύθυνση τη διεύρυνση των πόρων του Ε.Σ.Π.Α. για τους Δήμους, ^ιδιαιτέρως εκείνων που αφορούν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (καταπολέμηση της ανεργίας, στήριξη των οικονομικά ασθενέστερα ν στρωμάτων του πληθυσμού μέσα από δράσεις κοινωνικής πολιτικής κλπ), των Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και σε δράσεις εναλλακτικών μορφών ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας περιβάλλοντος.
-Την αξιοποίηση όλων των «διευκολύνσεων» που παρέχονται μέσα από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Σ.Π.Α.. έτσι ώστε να υπάρξει μηχανισμός στήριξης των Δήμων τοπικά (π.χ. με ομάδες επιτόπου υποστήριξης της Μ.Ο.Δ.)
Διαπιστώσεις .
Στο ίδιο κείμενο της εισήγησης τονίζεται πως όλα αυτά τα χρόνια, κατασπαταλήθηκαν πόροι για υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων που στην πραγματικότητα υποκαθιστούσαν τις διοικητικές υπηρεσίες των Δήμων και όταν αυτό έφευγαν, οι Δήμοι παρέμεναν με τα προϋπάρχοντα προβλήματα, χωρίς καμία μεταφορά τεχνογνωσίας, ελπίζοντας ότι θα εγκριθούν κονδύλια για νέο σύμβουλο. Τέσσερα χρόνια διευκρινίζεται, γινόμαστε μάρτυρες αφενός εκχωρήσεων» της κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προς τις ενδιάμεσες αρχές των Περιφερειών και αφετέρου της άρσης των εκχωρήσεων και την τοποθέτηση των πόρων σε προτεραιότητες που δεν πάντα με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.
Τέλος αναφέρεται πως η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., στην περίοδο 2005-2010, διατύπωσε επανειλημμένα προτάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση από τις τότε κυβερνήσεις
ΕΡΕΥΝΑ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: