Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός: «To νερό είναι πηγή ζωής» .

Εισήγηση περιφερειάρχη Θεσσαλίας στην ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το πρόγραμμα FREEMED: «Τα ποτάμια και οι παραποτάμιες περιοχές ως χώρος αειφόρου ανάπτυξης για τις χώρες της Μεσογείου»
Σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το πρόγραμμα FREEMED: «Τα ποτάμια και οι παραποτάμιες περιοχές ως χώρος αειφόρου ανάπτυξης για τις χώρες της Μεσογείου» παρέστη ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, όπου κατά την ομιλία του εξέφρασε τη βούλησή του η ημερίδα αυτή να αποτελέσει την απαρχή ενός συνεχούς εποικοδομητικού διαλόγου σε περιφερειακό επίπεδο και με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου.
Αναλυτικότερα ο κ. Αγοραστός επεσήμανε τα εξής:
«Η ημερίδα αυτή γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος FREEMED, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την πορεία και τα αποτελέσματα αυτού σημαντικού προγράμματος, το οποίο αφορά την διακρατική συνεργασία για την βελτίωση της σχέσης των σύγχρονων αστικών κοινωνιών με έναν σημαντικό παράγοντα όπως είναι το ποτάμι.
Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην κατηγορία MED για τις Μεσογειακές χώρες της ΕΕ και αναφέρεται στην προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, της κληρονομιάς και των διαστάσεων των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των περιοχών ποτάμιων λεκανών. Πρόκειται για την βελτίωση της εταιρικής διαχείρισης αυτών των περιοχών αναπτύσσοντας τη συζήτηση, εξελίσσοντας τις χρήσεις, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών. Το πρόγραμμα διασφαλίζει τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την προώθηση της εφαρμογής στρατηγικών ενιαίας διαχείρισης, προστασίας ευαίσθητων περιοχών, της βιοποικιλότητας, των πολιτιστικών τοπίων και πηγών, της οικονομικής διαχείρισης των υδάτων, της αξιοποίησης των τοποθεσιών, της ανάπτυξης του οικοτουρισμού, της βελτίωσης των συστημάτων πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης για τις κλιματικές αλλαγές.
Ο γενικός στόχος του προγράμματος αποτελεί τη λήψη συνειδήσεως των οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας της σημασίας των υδάτων ως σπάνιας πηγής και να τεθούν στο κέντρο της προσοχής η μέριμνα αυτών των παραγόντων, το ότι ο ποταμός είναι ένα ουσιώδες στοιχείο των περιοχών που τις σημαδεύει ως φυσικός πόρος, στο επίπεδο της κληρονομιάς, του πολιτισμού τους και επίσης των δραστηριοτήτων του. Τα προγράμματα Interreg συμβάλλουν ώστε περιφέρειες της Ευρώπης με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά αλλά κοινούς στόχους και θέληση για αποτελεσματική συνεργασία να συμμετέχουν σε δίκτυα σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, ο χωροταξικός και αστικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη των ΜΜΕ, η προώθηση του τουρισμού. Μέσω των προγραμμάτων αυτών και μέσα από δράσεις όπως η εκπόνηση μελετών, η ανταλλαγή και εκπαίδευση στελεχών, η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και workshops, η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και δικτυακών τόπων, πραγματοποιούμε σταθερά τους στόχους μας που αφορούν τον σχεδιασμό νέων εργαλείων και πρακτικών για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα Interreg από το 2005 ως ένα πρώτο βήμα στη προσπάθεια να αξιοποιηθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία και να ενταχθεί στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Στόχος ήταν να ενισχυθούν οι διεπαγγελματικές και διεπιστημονικές συνεργασίες σε θεματικές δικτυώσεις και δράσεις, να αναδειχθούν καλές πρακτικές και να δημιουργηθούν ισχυρές συνεργασίες στους τομείς που κρίνονται στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξης της Περιφέρειας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ .
- Υλοποίηση σειράς καινοτόμων έργων με μικρότερη (ιδία /εθνική) οικονομική επιβάρυνση
- Συστηματική προβολή μιας ισχυρής και σύγχρονης εικόνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας τόσο εντός της Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό
- Δημιουργία κουλτούρας εξωστρέφειας
- Δημιουργία δεσμών συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους οργανισμούς
- Ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των περιφερειακών – εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
- Αυξημένη ανταλλαγή εμπειριών και ενεργοποίηση μέσω αμοιβαίων επισκέψεων στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων σε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού με σκοπό την υιοθέτηση καλών πρακτικών
- Ενίσχυση διεπαγγελματικών και διεπιστημονικών συνεργασιών
- Προώθηση επίκαιρων θεμάτων μέσω της δημοσιότητας (διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων, έκδοση περιοδικών , αναφορά σε δελτία τύπου και σε τηλεοπτικά μέσα.
- Δυνατότητα χρηματοδότησης έργων με πολλαπλούς ωφελούμενους ( έμμεσοι αποδέκτες – Δήμοι)
- Εμπλοκή και συνεργασία διάφορων Διευθύνσεων της Π.Θ. στην υλοποίηση των προγραμμάτων
- Η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων μέσω της άμεσης αξιοποίησή τους.
Η πολιτική μας στρατηγική για την Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι στατική αλλά εξελίσσεται, απαντώντας έτσι αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις της εποχής με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο. Η αξιοποίηση της κληρονομιάς των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα πρέπει να εμπλουτίζει τη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς τα προγράμματα να αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μέσο ανάπτυξης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας υλοποιεί το πρόγραμμα με ανάδοχο την Εταιρεία ICAP ΑΕ με επιστημονική υποστήριξη από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Πρόκειται για ένα παράδειγμα αρμονικής και αποτελεσματικής συνεργασίας διαφορετικών τομέων της Περιφέρειας: της Αιρετής Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, του Ιδιωτικού Τομέα και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της Λάρισας. Η επιστημονική γνώση μέσω του ιδιωτικού τομέα και της αυτοδιοίκησης μετατρέπεται σε υλοποιήσιμα αποτελέσματα. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ημερίδα και θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα και τις προτάσεις που θα διατυπωθούν».
Trikalanews .

Δεν υπάρχουν σχόλια: