Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΑΧΕΛΩΟΥ ΡΟΥΣ . Ανακοίνωση .

Αχελώος- Μεσοχώρα- Άραχθος .
Ώρα για αγώνα ξανά..... σε όλα τα επίπεδα...
Από ΑΧΕΛΩΟΥ ΡΟΥΣ .   
Το λέμε εδώ και καιρό.
Η σημερινή κυβέρνηση δεν ανέλαβε το έργο της διάσωσης της χώρας από τη χρεοκοπία. Αυτό που ανέλαβε είναι να ξεπουλήσει τα πάντα σε τιμή ευκαιρίας, μαζί και την κοινωνία, αφού πρώτα την απαξιώσει και την καταστρέψει. Να πουλήσει τη δημόσια περιουσία, τους κοινούς και δημόσιους πόρους, το περιβάλλον, τη χώρα την ίδια.
Ήδη έχουμε τα πρώτα απτά βήματα.

Την Πέμπτη 12/1/2012, κατατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ, στη διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής, σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ -Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 Η συζήτηση προβλέπεται να γίνει με ταχείς ρυθμούς (συζήτηση στην επιτροπή Δευτέρα -
Τρίτη και εισαγωγή στην ολομέλεια σε μια βδομάδα, περίπου).
Οι σχετικές παραπομπές στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑ και της Βουλής είναι:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=1503&language=el-GR  και
Το σχέδιο νόμου, εκτός από το νόμο – πλαίσιο για τα απόβλητα, που είχε τεθεί σε διαβούλευση την άνοιξη του 2011,  έχει συμπεριλάβει και την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2008/99/ΕΚ, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου. Επιπλέον, έχουν «τσουβαλιαστεί» μια σειρά άλλων ρυθμίσεων, όπως:
τροποποιήσεις σε συγκεκριμένα άρθρα των ν. 4030/2011 και ν. 4014/2011, σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτων και το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (άρθρο 49), τη ρύθμιση διάφορων θεμάτων χωροταξίας, πολεοδομίας και αστικής ανάπλασης, θεμάτων σχετικών με την ενέργεια, καθώς επίσης και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση της Ειδικής Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος. Ακόμη, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τους ημιυπαίθριους χώρους.
Τα σημεία για σχολιασμό είναι πάρα πολλά. Εντελώς αυθαίρετα και αποσπασματικά σημειώνεται:
- η μεταβίβαση στους ΦοΔΣΑ, εκτός από την ευθύνη της διαχείρισης, και της
ευθύνης του σχεδιασμού (εκπόνηση ΠΕΣΔΑ), στο άρθρο 35
- μια «περίεργη» περίπτωση εξαίρεσης έργων ανάκτησης - διάθεσης αποβλήτων,
από τη συνήθη (πρόσφατη) περιβαλλοντική αδειοδότηση, στο άρθρο 47
- μια αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των Υ/Η άνω των 15 ΜW, στο άρθρο 52,
στα οποία δίνεται, ουσιαστικά καθεστώς ΑΠΕ .
Ειδικά για τα φράγματα:
στο άρθρο 56 προβλέπει  τη συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2742/1999 προκειμένου να  εξασφαλίζεται η συμβατότητα υδροηλεκτρικών έργων που προβλεπόταν από την μελέτη –πιλότο που είχε εκπονήσει το ΥΒΕΤ – ΥΠΑΝ για το εκάστοτε υδατικό διαμέρισμα με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), ανεξαρτήτως του να υπάρχει σχετικά ρητή αναφορά αυτών στα ΠΠΧΣΑΑ (Περιφερειακά).  Είναι φωτογραφική διάταξη για να ξεμπλοκάρει το φράγμα του Αγίου Νικολάου στον ΑΡΑΧΘΟ που το επιθυμεί  διακαώς η Μηχανική του Εμφιετζόγλου. υπήρξε μάλιστα δημοσίευμα στην οικονομική εφημερίδα Deal News (εδω http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/37999 ) με τον τίτλο Μποναμάς τα υδροηλεκτρικά στον Εμφιετζόγλου. Μάλιστα η διάταξη νομίζω πως αναφέρεται και στο   υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας.
Κατά τη γνώμη μου η διαρροή στην εφημερίδα έγινε να προετοιμάσει το έδαφος για την “άφιξη” της διάταξης στο άσχετο πολυνομοσχέδιο σκούπα.
ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 56                                         
Το άρθρο 56 με τίτλο «τροποποίηση – συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2742/1999» έχει ως εξής:
1.    Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως αυτό προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και στα προγραμματικά πλαίσια των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) για τη βιώσιμη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των περιφερειών, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που προβλέπονται από το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου,  όπως αυτό προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (Α΄85) και έως την κατά τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (Α΄280) έγκριση των υπό εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, περιλαμβάνονται σαν ήδη προγραμματισμένα έργα, τα υδροηλεκτρικά έργα που προβλέπονται σε μελέτες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων υδατικών διαμερισμάτων, ο είχαν εκπονηθεί πριν από την έγκριση των ΠΠΧΣΑΑ και παραληφθεί από το ΥΒΕΤ-ΥΠΑΝ, ακόμη και αν δεν είχε περαιωθεί η διαδικασία εγκρίσεώς τους κατά τις διατάξεις του Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α΄201)».                                                  
2.    Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2742/1999, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 17 του Ν.3851/2010 (Α 85), τροποποιούνται ως εξής: «Διοικητικές άδειες που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, στην άδεια παραγωγής, στην εγκατάσταση και στη λειτουργία έργων ΑΠΕ, και ακυρώθηκαν, λόγω αντίθεσής τους με τις χωροταξικές κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης σύμφωνα με τη χωροταξική ή πολεοδομική νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσής τους, επανεξετάζονται αποκλειστικά ως προς τους λόγους αυτούς και επανεκδίδονται
 υποχρεωτικά εφόσον με τις διατάξεις του παρόντος και τις τροποποιήσεις που εισάγει, η εγκατάσταση και λειτουργία τους είναι πλέον συμβατές με τις εν λόγω κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης. Οι ενδιάμεσες εγκρίσεις ή συναινέσεις που αποτελούσαν νόμιμη βάση για την αρχική έκδοσή τους παραμένουν σε ισχύ. Η επανέκδοση των αδειών γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά από την αίτηση του ενδιαφερομένου.
Όλα τα παραπάνω μας βάζουν μπροστά σε νέες καταστάσεις, καθήκοντα και αγώνες. Είναι φανερό ότι το νομικό πλαίσιο προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες των συμφερόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα “σχέδια διαχείρισης υδάτων” που επίσης είναι σε διαβούλευση. Ο συνδυασμός τους με την παραπάνω διάταξη μας βάζει σε μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της Μεσοχώρας.
Μόνη μας διέξοδος η εντατικοποίηση του αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση μαζί με τα σχέδια της. Ειδικά, για τα φράγματα και τη Μεσοχώρα, αλλά και τον Άραχθο και τα άλλα ποτάμια που είναι στο στόχαστρο των συμφερόντων,  να συντονίσουμε πάλι τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις μέσα στο νέο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Κανένας εφησυχασμός και αδράνεια δεν δικαιολογείται. Τη Μεσοχώρα και τον Αχελώο – αλλά και τα άλλα ποτάμια – δεν θα τη σώσουν τα δικαστήρια από μόνα τους. Χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ξανά και να συντονιστεί  με τα άλλα κινήματα, το διεκδικητικό, ριζοσπαστικό περιβαλλοντικό κίνημα κατά της εκτροπής Αχελώου και των φραγμάτων.
Η “Αχελώου Ρους” θα πάρει άμεσα πρωτοβουλίες συντονισμού του αγώνα μας. Η Μεσοχώρα πρέπει να γίνει και πάλι το επίκεντρο του αγωνιστικού περιβαλλοντικού κινήματος.
ΑΧΕΛΩΟΥ ΡΟΥΣ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: